Je bent hier:

Kernwaarden

De Kernwaarden

De weidetuin wil werken vanuit een aantal kernwaarden. We noemen hier de belangrijkste: biodiversiteit, gemeenschapsvorming en duurzaamheid.

Biodiversiteit

Door schaalvergroting en de teelten van monoculturen in de landbouw is de biodiversiteit in ons land, en ook in het Westen van ons land, ernstig afgenomen. De Weidetuin zal voor een deel bestaan uit een polycultuur van voornamelijk houtige, eetbare soorten. Zowel bij het ontwerp als bij de aanleg en het beheer zullen de ecologische principes van een natuurlijk bos worden toegepast. Dit alleen al zal leiden tot een forse toename van biodiversiteit, dat zal vooral gelden voor het bos, maar ook voor ‘verloren delen’ op het deel voor biologische groententeelt. De nattere plekken (bij het water, vijver) stimuleren soorten die aan deze biotoop gebonden zijn, zoals amfibieën en libellen, soorten die tegelijkertijd van groot belang zijn voor het plaagbeheer in het voedselbos.

Er wordt op het voedselpark uitdrukkelijk géén gebruik gemaakt van zware machines, (kunst-)mest, of bestrijdingsmiddelen. De bodem wordt zoveel mogelijk met rust gelaten. In vergelijking met de meest gebruikte productiesystemen in de land- en bosbouw zal de biodiversiteit in deze voedselbossen ten slotte veel groter zijn, onder meer doordat het ontwerp voldoende ruimte biedt aan diverse plantensoorten en landschapselementen die vooral van belang zijn voor de vitaliteit en veerkracht van het ecosysteem zelf. Vooral het voedselbos zal hierdoor al gauw heel ‘natuurlijk’ ogen, met een rijke en weelderige begroeiing, waar het wemelt van het leven en waar vrijwel altijd iets in bloei staat.

Een ander begrip voor deze gedachte is dat van permacultuur, het verbouwen van lokaal, vers en gezond voedsel wat met respect voor de mens en de aarde is gegroeid. Zie voor meer info Permacultuur Nederland.

Gemeenschapsvorming

In welke zin willen we werken aan gemeenschapsvorming? Initiatiefnemers en leden van de projectgroep willen de wereld verbeteren door zich te verbinden met elkaar en anderen. We willen iets bereiken (voedselproductie), maar dat zoveel mogelijk gezamenlijk. Dit is een bewuste keuze. Het begint ergens klein. Je begint met toewijding, flexibiliteit en oog voor elkaar. Daar zijn uiteraard vaardigheden nodig op het gebied van communicatie, het inzetten van talenten, het kunnen omgaan met onbeheersbare zaken en materiële beperkingen, maar zeker ook coulantie, verdraagzaamheid en het accepteren van verschillen.

Echte community builders kunnen over hun eigen schaduw heen springen en moeten tegen een stootje kunnen. Een goed functionerende community is open en kan ook verbinden als mensen het onderling niet eens zijn. Sterke community leden kunnen incasseren en zijn heel veerkrachtig. In goed functionerende communities doen mensen mee in allerlei rollen: gangmakers, verbinders, woordvoerders, planners en verzorgers zijn allemaal nodig.

Communities zijn niet probleem-georiënteerd, maar georiënteerd op mogelijkheden en talenten! Community building is een verbindende activiteit om samen met elkaar iets te realiseren. Mensen worden gelukkig als ze contact hebben met elkaar en gezien worden. Dat is de basis van community building. Het sluit aan op de presentietheorie. Het maakt geen onderscheid tussen kwetsbare en niet-kwetsbare mensen, want in communities heeft iedereen iets bij te dragen, dus ook u en jij!

Duurzaamheid

Duurzaam betekent onder meer ‘geproduceerd of verkregen op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast’, ‘grondstofbesparend’. Duurzaamheid heeft veel te maken met mens (people), milieu (planet) en economie (profit). Het is belangrijk dat we goed zorgen voor het milieu en denken aan de toekomstige generaties. Als alle fossiele brandstoffen nu verbruikt worden ontstaat er een groot probleem voor de toekomstige generaties. Ook beperking CO2-uitstoot en opwarming van de aarde zijn zaken die geschaard worden onder het begrip duurzaamheid.

Concreet willen we door de korte lijn tussen voedselproductie en consument de CO2-uitstoot beperken. Waarom moeten onze groenten aangevoerd worden uit Spanje of Marokko? Verder gebruiken we vooral menskracht voor de groententeelt. Daarnaast willen we grondstofbesparing toepassen door geen verpakkingsmaterialen te gebruiken.